ALMINDELIGE BETINGELSER FOR DIGITALE MEDIER

1. Generelt
Nærværende almindelige betingelser for digitale medier (betingelser) er gældende for enhver aftale om annoncering (aftalen) mellem Geniewords.com A/S. (GenieWords) og GenieWords’ kunder (kunden), når der i aftalen er henvist til nærværende betingelser.
Ved annoncering forstås enhver optagelse af kundens visuelle identitet, produkter og/eller ydelser i reklameøjemed i GenieWords’ samarbejdspartneres digitale medier.
Enhver fravigelse af nærværende betingelser skal ske skriftligt i særskilt aftaledokument. De til enhver tid gældende betingelser kan findes på www.geniewords.com.

2. Aftaleindgåelse
Aftalen om annoncering er indgået, når kunden ved sin underskrift, pr. e-mail, mundtligt eller på anden vis har accepteret aftalen.
Den i aftalen fastsatte startdato for annoncering er bindende. Aftale om startdato for annoncering skal være skriftlig og fremgå af kundens ordrebekræftelse. Den i aftalen fastsatte annonceringsperiode kan være tidsbegrænset eller tidsubegrænset som løbende abonnement. Aftale om løbende abonnement skal være skriftlig og fremgå af kundens ordrebekræftelse. Ved løbende abonnement genindrykkes kundens annonce automatisk. Det tilstræbes, at kundens mailadresse anføres i aftalen, men GenieWords er uanset dette berettiget til at korrespondere med kunden pr. e-mail på lige fod med almindelig post.
Enhver oplysning om udgivelsesdato er omtrentlig, og kunden må påregne afvigelser.

3. GenieWords’ forpligtelser
GenieWords’ eventuelle forpligtelse til at udforme, publicere og sprede kundens annonce vil fremgå af ordrebekræftelsen. GenieWords’ ydelser fremgår bl.a. af de til enhver tid værende produktbeskrivelser, som forefindes på www.geniewords.com. Med afsæt i kundens afgivne oplysninger sammensætter GenieWords den mest hensigtsmæssige kampagne baseret på specialiserede værktøjer. GenieWords sender login til kundens kontrolpanel (GenieWords-profil), hvori kampagneoplysningerne forefindes. Kundens eventuelle rettelser skal ske skriftligt, og manglende rettidige skriftlige rettelser vil blive betragtet som kundens accept af oplysningerne. Kunden fremsender skriftlig accept af kampagnen via chat-funktionen eller pr. mail, hvorefter GenieWords påbegynder annonceringen. GenieWords er berettiget til at afvise rettelser/tilføjelser, som er uvæsentlige, ikke er i overensstemmelse med aftalen og/eller strider mod god skik og brug.

4. GenieWords’ beføjelser
Enhver forsinkelse med betaling er væsentlig og berettiger GenieWords til at hæve aftalen. GenieWords er dog berettiget til at fastholde aftalen og kræve betaling i overensstemmelse med aftalen. GenieWords er endvidere berettiget til uden varsel og uden tilbagebetalingspligt at afvise, ændre eller afbryde annoncering, som strider mod god markedsføringsskik, tredjemands rettigheder, redelig handlemåde, god skik og brug og/eller uhensigtsmæssig for brugervenligheden.

5. Kundens forpligtelser
Kunden er i forbindelse med aftaleindgåelsen ansvarlig for og forpligtet til at give sådanne oplysninger, herunder CVR-nr., som påkrævet for korrekt identifikation af kunden. I tilfælde af mangelfulde oplysninger om kunden i aftalen er GenieWords berettiget til at rette et eventuelt krav mod underskriveren og/eller bestilleren personligt. Kunden er forpligtet til skriftligt at oplyse ændringer af navn, betalings- og kontaktoplysninger, landingssider, etc. straks, og kunden er selv ansvarlig herfor. Kunden er berettiget til at få sådanne ændringer i de bestilte annoncer, såfremt sådanne ændringer kan foretages uden ulempe for GenieWords. Ændringen publiceres snarest muligt efter ændringen er godkendt af GenieWords.

6. Kundens beføjelser
I tilfælde af GenieWords misligholdelse er kunden forpligtet til straks at reklamere skriftligt overfor GenieWords og en reklamation har kun gyldighed, når den er kommet frem til GenieWords.
Ved forsinkelse med annoncering i online medier op til 30 dage er kunden alene berettiget til forholdsmæssigt afslag (delvis kreditering) svarende til forsinkelsens udstrækning. GenieWords er dog også berettiget til at fastholde aftalen og flytte den aftalte startdato/deadline.

7. Opsigelse
Aftalens startdato og bindingsperiode fremgår af ordrebekræftelsen. Abonnementet løber på ubestemt tid. Opsigelsesvarslet er indeværende bindingsperiode plus en periode. Ved alle opsigelser gælder, at kunden skal sende en mail til bogholderi@geniewords.dk. GenieWords vil i tilfælde af kundens opsigelse fremsende skriftlig bekræftelse herpå, og det er kundens ansvar skriftligt at rette henvendelse til GenieWords, såfremt bekræftelse udebliver.
Konti oprettet for afvikling af annoncering kan ved opsigelse ikke overdrages til kunden. Evt. indestående budget afskrives når kundens aftale udløber hvis det ikke er brugt.

8. Pris, annoncebudget og betalingsvilkår
Prisen for annoncering fremgår som en del af den mellem GenieWords og kunden indgåede ordrebekræftelse. Alle priser anføres eksklusiv moms. I hver abonnementperiode er prisen minimum prisen for et aktivt abonnement pr. måned.
Ved aftaler om løbende abonnement skal kunden påregne en regulering af prisen, som vil afspejle den generelle markedsudvikling, herunder stigning i skatter og afgifter, inflation, renteudvikling mv. De til enhver tid gældende priser kan findes på www.geniewords.com og vil blive fremsendt til kunden på anfordring.
GenieWords er berettiget til at fakturere kunden straks efter aftaleindgåelsen, og sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af den fremsendte faktura. Ved forsinket betaling beregnes der rente fra sidste rettidige betalingsdag til betaling sker med 1% af det fakturerede beløb pr. påbegyndt måned. Ved manglende betaling vil GenieWords opkræve aftalens totale restbeløb. GenieWords samarbejdspartnere er endvidere berettiget til rykker-, inkasso-, og kompensationsgebyrer, jf. Rentelovens § 9a og 9b, og til at forfølge ethvert krav i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ved kortbetaling er GenieWords berettiget til at trække betalingen, når kunden har indtastet sine oplysninger herunder betalingsoplysninger på hjemmesiden. GenieWords trækker betalingen for næste periode 3 hverdage inden påbegyndelsen af perioden. Såfremt kundens betalingsoplysninger ved en trækning ikke kan godkendes af GenieWords’ betalingsudbyder, er GenieWords berettiget til at stoppe og slette den igangværende kampagne. Manglende trækning medfører ikke, at den indgåede aftale ophører eller annulleres. Det er i lighed med opsigelse kundens ansvar at sætte næste periodes annoncebudget senest 3 hverdage inden påbegyndelsen af næste periode. Såfremt der ikke angives annoncebudget for næste periode, fortsætter annonceringen på sidste periodes budget. Evt. overskydende budget ved ophør af samarbejde udbetales ikke. Eventuelle markedsføringstilskud fra GenieWords eller Google fratrækkes i en given periode fra bruttobudgettet. Det er bruttobudgettet, der overføres til næste periode. GenieWords er berettiget til at tilbagetrække eventuelle markedsføringstilskud, såfremt kunden ikke rettidigt indgår i skriftlig dialog med GenieWords omkring kampagneopsætning, efter at kunden har modtaget login-oplysninger til sin GenieWords-profil.

9. Rettigheder
Alle rettigheder til software, samtlige kildekoder, herunder bl.a. ASP, JAVA, applets, CGI, net- og HTML-koder samt alle rettigheder til grafiske fremstillinger, tekst, billeder, data og andet materiale, som helt eller delvist er fremstillet og/eller udarbejdet af eller i samarbejde med GenieWords i forbindelse med aftalen, tilhører GenieWords og må ikke anvendes i andre sammenhænge uden GenieWords’ skriftlige accept. Handlinger i strid hermed kan forhindres ved nedlæggelse af fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

10. Ansvarsfraskrivelse
Det er kundens ansvar at sikre via sin login-adgang, at alle annoncer og søgeord er retvisende. GenieWords’ eventuelle erstatningsansvar over for kunden er begrænset til kundens direkte og dokumenterede tab og kan maksimalt udgøre et beløb svarende til det af kunden erlagte vederlag uanset tabets årsag eller karakter. Vederlaget opgøres uden det allerede brugte annoncebudget, som ikke kan refunderes.

12. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser
Kunden er ikke uden GenieWords’ skriftlige accept berettiget til at overdrage sine forpligtelser og rettigheder i henhold til aftalen til tredjemand.
GenieWords er berettiget til at overdrage både forpligtelser og rettigheder i henhold til aftalen til tredjemand uden kundens accept.
Kundens e-mailadresse kan GenieWords anvende til bl.a. at fremsende en e-mail med kundens effektrapport (effekten af annonceringen), rådgivning om optimering af annoncering og evt. tilbud på tilsvarende produkter. Kunden kan til enhver tid frabede sig dette ved at henvende sig til Kundeservice eller afmelde via link på de fremsendte mails.

13. Leverance fra tredjepart
13.1. Samarbejdspartnere og underleverandører
GenieWords forbeholder sig retten til at benytte underleverandører til at levere nogle produkter i aftalen. GenieWords har ansvar for underleverandørens ydelser, som var de udført af GenieWords selv. Bestilling af produkter og formidling af tilbud kan ske via GenieWords’ samarbejdspartnere.

13.2. Google og Bing
Ved distribution af annoncer på Google gælder Googles vilkår i tillæg til disse betingelser, herunder at kundens Google annoncer ikke må være i strid med Googles annoncepolitik. Ved modstrid mellem nærværende betingelser og Googles vilkår betragtes Googles vilkår altid som gældende.
Googles vilkår kan findes via https://adwords.google.com/select/tsandcsfinder.
Googles annoncepolitik kan findes via http://www.google.com/ads/policies.
Samme omstændigheder er gældende for Bing. Bings vilkår og annoncepolitik kan findes via https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/bing-ads-policies.

14. Specifikke bestemmelser for Google Ads og Bing Ads
Nærværende bestemmelser finder alene anvendelse ved kundens køb af annoncering via Google Ads og Bing Ads (”produktet”).
Hvis der er uoverensstemmelse mellem nærværende bestemmelser og øvrige bestemmelser i betingelserne har nærværende bestemmelser forrang.

14.1. Annoncering via Google Ads og Bing Ads
Kunden er bekendt med, at der kan forekomme ændringer i regler, rapporter og systemer, som Google og Bing anvender, og at sådanne ændringer kan have en direkte påvirkning på produktet, inklusive eventuelle garantier og rapporter, som er direkte relaterede til produktet. GenieWords forbeholder sig i sådanne tilfælde retten til umiddelbart og uden forudgående information til kunden at tilpasse produktet, garantier og/eller rapportering efter nye gældende omstændigheder.

14.2. Afvikling af annoncering via Google Ads og Bing Ads
Annonceringen afvikles via søgemaskinerne Google, Bing og Yahoo og fordelingen mellem søgemaskinerne bestemmes egenhændigt af GenieWords.
Kunden er forpligtet til at meddele GenieWords alle ændringer af kundens hjemmeside, der kan påvirke afviklingen af annonceringen, herunder ændringer i URL-struktur, ændring af domæne og andre tekniske ændringer.
Kunden har mulighed for selv at integrere øvrige analyseværktøjer, såsom Google Analytics, men GenieWords har ikke pligt til eller ansvar herfor. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem forskellige analyseværktøjer skal GenieWords’ egen data lægges til grund.

14.3. Misligholdelse af annoncering via Google Ads og Bing Ads
GenieWords forbeholder sig retten til, på ethvert givent tidspunkt og uden varsel, at stoppe annonceringen, hvis dele af betingelserne ikke overholdes eller ved overtrædelse af tredjeparts særskilte vilkår og politikker. Ved kundens betalingsmisligholdelse er GenieWords berettiget til straks og uden varsel at stoppe enhver annoncering. Stoppes annoncering grundet kundens misligholdelse er GenieWords berettiget til straks at opkræve samtlige administrationsgebyrer for den resterende bindingsperiode. Retten til at opkræve administrationsgebyr er således uafhængig af, om der sker annoncering.

15. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem GenieWords og kunden, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret og ved Københavns Byret som værneting i første instans og Østre Landsret i anden instans.